REGULAMIN GRY INTERAKTYWNEJ

007 i 3/4 – SKAZANY NA E – ZWIEDZANIE

§ 1. Organizatorzy

 1. Organizatorem Gry interaktywnej 007 i 3/4 – SKAZANY NA E -ZWIEDZANIE rozgrywanej w dniu o którym mowa w § 3 Regulaminu, jest Fundacja Kulturalni na Poziomie.

§ 2. Uczestnicy

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu uczestnicy Gry nazywani będą Graczami.
 2. W grze mogą brać udział wszyscy posiadający dostęp do Internetu.
 3. W przypadku naruszenia przez Gracza postanowień niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania Gry innym Graczom, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo wykluczenia ich z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
 4. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Grze, Gracz wyraża zgodę na:
  1. wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
  2. przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Gracza w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997
   Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz, gdy ten otrzyma nagrodę.
  3. opublikowanie na stronach internetowych Organizatora wizerunku Gracza, a także imienia, wieku Gracza w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę.
 5. Każdy z Graczy ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 6. Graczem może zostać osoba, która dokona wcześniejszego zgłoszenia
  w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia 2020 roku do godz. 21:00 poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na stronie www.fundacjanapoziomie.pl lub na fanpage’u Fundacji.
 7. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola (imię, wiek, adres email). Jeżeli Gracze grają w drużynie, formularz wypełnia tylko 1 osoba podając dane współzawodników.
 8. Gracze mogą uczestniczyć w Grze samodzielnie lub drużynowo (maksymalnie 4 osoby). W przypadku zgłaszania się drużynowo, należy wskazać lidera, który zapisuje pozostałych uczestników oraz wypełnia pola podczas Gry.
 9. W dniu Gry Gracze, którzy dokonali wcześniejszego zapisu otrzymają na maila wiadomość z nadanym kodem Gracza/Drużyny, który należy wpisywać po każdym wypełnionym zadaniu oraz szczegółową instrukcją.

§ 3. Przebieg gry

 1. Gra toczy się w przestrzeni wirtualnej. Wykorzystane zostały aplikacje dostarczone przez Google. W trakcie gry pojawiają się odnośniki do stron zewnętrznych za których odwiedzenie nie pobierane są opłaty.
 2. Administratorem Serwisu a także jest Google, ale nie ponosi odpowiedzialności za wpisywane dane. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kulturalni na Poziomie.
 3. Gra będzie dostępna od godz. 9:00 do godz. 21:00 dnia 5 kwietnia 2020 roku. Gracze w tym przedziale czasowym wybierają optymalną dla siebie porę rozpoczęcia Gry. Warunkiem zaliczenia jest zmieszczenie się w podanym przedziale czasowym.
 4. Gra składa się z 10 etapów. Gracze zobligowani są do udzielania odpowiedzi na zadania poprzez formularze Google bądź inne wskazane sposoby wskazane w instrukcji. Każde zadanie punktowane jest indywidualnie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Gry spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego  podczas gdy uczestnicy chcą się skontaktować z organizatorami lub wypełniać zadania.

§ 4. Wyłonienie zwycięzcy

 1. Głównym kryterium końcowej klasyfikacji jest poprawne wykonanie zadań. Dodatkowym kryterium końcowej klasyfikacji jest szybkość wykonania zadań.
 2. Ogłoszenie wyników Gry nastąpi 7 kwietnia 2020 za pośrednictwem strony internetowej Fundacji Kulturalni na Poziomie oraz Fanpage’u. Zwycięzcy będą dodatkowo poinformowani mailowo.
 3. Wręczenie nagród nastąpi w czasie wskazanym przez organizatora, po ustaniu staniu epidemi na terenie Rzeczypospolitej.

§ 5. Nagrody.

 1. Za nagrody odpowiedzialni są organizatorzy.
 2. Nagrody mogą być udostępniane za pośrednictwem strony drogą mailową.
 3. Nagradzani są tylko Gracze, którzy zdobyli 1. miejsce.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu u Organizatorów oraz na stronie internetowej  https://www.facebook.com/parafiakrzeczow/ lub http://fundacjanapoziomie.pl .
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny zgodnie z § 6 pkt. 1 Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych Graczy do celów związanych z Grą są Organizatorzy. Każdy z Graczy ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Dane osobowe Graczy będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Gry, wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia im nagród. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Grze.