FUNDACJA KULTURALNI NA POZIOMIE
STATUT

Rozdział I
Postanowienia ogólne i podstawowa misja

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą: KULTURALNI NA POZIOMIE zwana dalej “Fundacją”, została
  ustanowiona przez:
  1) Klaudię Smółkę
  2) Michała Zaczka
  3) Annę Ożóg
  zwanych dalej “Fundatorami” w dniu 17.02.2018 r. Aktem Notarialnym sporządzonym przez notariusza Ewę Knuplerz w kancelarii notarialnej Knuplerz&Knuplerz notariusze SP przy ulicy Grzegórzeckiej nr 105/1 w Krakowie. Repertorium A nr 2714/2018.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Płoki w gminie Trzebinia.
 2. Pełna nazwa Fundacji brzmi:  KULTURALNI NA POZIOMIE.
 3. Fundacja może używać nazwy skróconej: „Fundacja na Poziomie”.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 5. Fundacja zostaje powołana do życia na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Nadzór nad Fundacją należy do Ministra właściwego ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Fundacja jest organizacją zarejestrowaną i posiadającą osobowość prawną.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami z sektora obywatelskiego, publicznego i prywatnego.

§ 5

 1. Fundacja może tworzyć oddziały i filie.
 2. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu
  i celach.

§ 6

Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej oraz oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Do celów statutowych fundacji należą:

 1. Upowszechnianie i wspieranie kultury, sztuki, dziedzictwa kulturowego i działalności artystycznej.
 2. Aktywizacja i zaspokajanie potrzeb obywateli w zakresie kultury i sztuki.
 3. Promowanie kultury, sztuki i działalności artystycznej wśród społeczności lokalnych
  i regionalnych.
 4. Rozwój edukacji artystycznej i kulturowej w społeczeństwie.
 5. Wspieranie działań integrujących społeczeństwo oraz pokonywanie barier w relacjach
  z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnymi.
 6. Wspieranie inicjatyw i oferowanie pomocy skierowanej ku rozwojowi intelektualnemu
  i budowaniu kapitału społecznego.
 7. Promowanie talentów oraz osób posiadających potencjał lub umiejętności, które mogą przysłużyć się rozwojowi sztuki i kultury.
 8. Szkolenie i doskonalenie kadry animatorów kultury, nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz twórców dla instytucji kultury, oświaty, innych organizacji pozarządowych.
 9. Promowanie i zastosowanie nowych mediów w edukacji artystycznej i kulturowej.
 10. Promowanie ekologii, ochrony środowiska i zdrowego trybu życia.
 11. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie różnorodnych form wyrazu artystycznego na rzecz integracji społecznej, zwiększenia oferty kulturalnej dla społeczności lokalnych w ramach budowania kapitału społecznego.
 2. Organizowane i uczestnictwo w wystawach, akcjach artystycznych, spotkaniach dyskusyjnych, odczytach, seminariach, kursach, szkoleniach, grach terenowych, sympozjach
  i kongresach.
 3. Świadczenie pośredniej i bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, oraz merytorycznej w tworzeniu warunków dla rozwoju młodych artystów oraz inicjatyw twórczych.
 4. Organizowanie konkursów, przeglądów, festiwali i innych wydarzeń kulturalnych w celu promocji i wspierania osób artystycznie uzdolnionych.
 5. Dążenie do zwiększenia uczestnictwa społeczności lokalnych i regionalnych w życiu kulturalnym.
 6. Działalność wydawniczą i edytorską.
 7. Promowanie działań Fundacji za pośrednictwem mediów.
 8. Inicjowanie działań mających na celu upowszechnienie edukacji kulturalnej i artystycznej oraz zwiększenie roli kultury i sztuki w wychowaniu i edukacji.
 9. Współpracę z innymi formalnymi i nieformalnymi organizacjami, sektorem publicznym oraz prywatnym.
 10. Współdziałanie z kreatywnymi środowiskami twórczymi, naukowymi i oświatowymi, które swoim działaniem zbliżone są do celów statutowych Fundacji.
 11. Propagowanie innowacyjnych metod i nowych form edukacji estetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów i nowoczesnych środków wyrazu artystycznego.
 12. Prowadzenie badań własnych w zakresie celów statutowych.
 13. Stworzenie otwartej przestrzeni spotkania animatorów kultury, liderów społecznych dającej możliwość realizacji działań kulturalnych.
 14. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw z zakresu programów profilaktycznych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych.
 15. Udział w konkursach na przydzielenie funduszy docelowych, zwłaszcza funduszy Unii Europejskiej.
 16. Działania propagujące dziedzictwo kulturowe podkreślając kulturę polską jako element europejskiego dziedzictwa kulturowego.
 17. Podejmowania działań rozwijających twórczość i kreatywność w czasie wolnym.
 18. Organizowanie zbiórek publicznych po otrzymaniu stosownego zezwolenia.
 19. Produkcje audiowizualne.
 20. Promowanie regionów i ich mieszkańców.
 21. Organizowanie i koordynowanie wolontariatu.
 22. Działania z wykorzystaniem różnych form wyrazu artystycznego w celu promowania ekologii i zdrowego trybu życia.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 zł (jednego tysiąca złotych) wniesiony przez Fundatorów oraz inne mienie pozyskane przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się
  z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego i trwa do końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn i dotacji przekazywanych przez Fundatorów.
 2. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów.
 3. Dotacji, datków i subwencji oraz grantów.
 4. Zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą.
 5. Dochodów ze zbiórek, kwest oraz imprez publicznych, oraz prywatnych.
 6. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
 7. Świadczeń na cel społeczny, przyznawanych w trybie Art.. 448 Kodeksu Cywilnego.
 8. Nawiązek przyznanych przez właściwy organ.
 9. Projektów naukowych, naukowo-badawczych, wdrożeniowych, prowadzenia badań podstawowych.
 10. Prowadzenia szkoleń, działalności aktywizacyjnej, aktywizacji społeczności lokalnych, animacji kulturowej i edukacyjnej, doradztwa i consultingu.
 11. Projektów krajowych i międzynarodowych.
 12. Współpracy z instytucjami biznesu i otoczenia biznesu, z instytucjami publicznymi i innymi organizacjami pozarządowymi.

§ 11

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na cele statutowe wliczając w to koszty działania Fundacji oraz wynagrodzenia pracowników.
 2. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

Rozdział IV
Organy i sposób zorganizowania Fundacji

§ 12

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji
 2. Rada Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI

§ 13

 1. Zarząd Fundacji liczy od 3 (trzech) do 6 (sześciu) osób powoływanych na okres 2 lat.
 2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu powołują Fundatorzy.
 3. Kolejne składy Zarządu Fundacji w tym Prezesa Zarządu Fundacji wybierane są na zasadzie głosowania większością kwalifikowaną podczas posiedzenia Zarządu.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności, wskazany przez niego inny członek Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał kwalifikowaną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decydującym jest głos Prezesa Zarządu.
 6. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
 7. Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezes Zarządu z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 1.000 (jednego tysiąca złotych) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 14

Do uprawnień, zadań i obowiązków Zarządu Fundacji należy:

 1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz przez wszystkich członków działających łącznie lub samodzielnie.
 2. Bieżące kierowanie działalnością Fundacji i realizowanie jej celów statutowych.
 3. Składanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań ze swojej działalności.
 4. Zarządzanie majątkiem fundacji.
 5. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i innych dóbr przekazanych na cele fundacji.
 6. Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych i zakładów Fundacji.
 7. Poszukiwanie instytucji i osób wspierających Fundację.
 8. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
 9. Ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu.
 10. Podejmowanie innych spraw nie zastrzeżonych dla pozostałych organów Fundacji.

§ 15

Prezes Zarządu Fundacji:

 1. Zwołuje posiedzenia Zarządu Fundacji nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Może zrzec się swojej funkcji składając pisemną rezygnację Przewodniczącemu Rady Fundacji po uprzednim wskazaniu innego Członka Zarządu, który go zastąpi.
 3. Przyjmuje kolejnych członków Zarządu za zgodą Prezesa Rady Fundacji.
 4. Jest upoważniony do zawierania w imieniu Fundacji umów o pracę lub kontraktów menadżerskich oraz ustala wysokość wynagrodzenia przyjętych osób.
 5. Może zostać odwołany przez Zarząd Fundacji w głosowaniu z większością kwalifikowaną
  w przypadku:
  a) śmierci Prezesa Zarządu,
  b) działania na szkodę Fundacji,
  c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściganie z oskarżenia publicznego,
  d) przestępstwa skarbowego.

§ 16

Członkowie Zarządu:

 1. Uczestniczą w posiedzeniach Zarządu.
 2. Uprawieni są do realizacji celów statutowych Fundacji.
 3. Mogą zrzec się swojej funkcji po złożeniu pisemnej rezygnacji Prezesowi Zarządu i za jego zgodą.
 4. Mogą zostać odwołani przez pozostałych członków Zarządu w głosowaniu zasadą większości kwalifikowanej w przypadku:
  a) śmierci Członka,
  b) działania na szkodę Fundacji,
  c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściganie z oskarżenia publicznego,
  d) przestępstwa skarbowego.

RADA FUNDACJI

§ 17

 1. Rada Fundacji może liczyć nie mniej niż 3 (trzy) osoby i nie więcej niż 9 (dziewięć) osób.
 2. Członków pierwszego składu Rady w tym Przewodniczącego Rady Fundacji powołują Fundatorzy na okres dwóch lat.
 3. Kolejne składy Rady Fundacji w tym Przewodniczącego Rady Fundacji wybierane są na
  zasadzie głosowania większością kwalifikowaną podczas posiedzenia Rady.
 4. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności inna wskazana przez niego osoba.
 5. Członkowie Rady Fundacji mogą wnioskować do Zarządu o zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnioną funkcją.

§ 18

Do zadań uprawnień i obowiązków Rady Fundacji należą następujące sprawy:

 1. Sprawowanie nadzoru nad realizacją głównych kierunków działalności Fundacji i ocena pracy Zarządu.
 2. Opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.
 3. Wykonywanie zadań kontrolnych w stosunku do Zarządu.
 4. Kontrolowanie stanu majątku Fundacji.
 5. Doradztwo w kwestii wyznaczania kolejnych zadań i kierunków rozwoju Fundacji.
 6. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
 7. Protokołowanie przebiegu posiedzenia Rady Fundacji.
 8. Powoływanie w razie konieczności komisji opiniującej jako swoje ciała doradcze.

§ 19

Przewodniczący Rady

 1. Zwołuje Posiedzenia Rady nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Przedstawia Zarządowi stanowisko Rady Fundacji.
 3. Może zrzec się swojej funkcji po złożeniu pisemnej rezygnacji Prezesowi Zarządu Fundacji po uprzednim wskazaniu innego członka Rady.
 4. Może zostać odwołany przez Radę Fundacji w głosowaniu większością kwalifikowaną
  w przypadku:
  a) śmierci Przewodniczącego Rady Fundacji,
  b) działania na szkodę Fundacji,
  c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściganie z oskarżenia publicznego,
  d) przestępstwa skarbowego.
 5. Za zgodą większości kwalifikowanej Rady Fundacji przyjmuje kolejnych członków Rady.

§ 20

Członkowie Rady

 1. Uczestniczą w Posiedzeniach Rady.
 2. Uprawieni są do realizacji zadań Rady Fundacji.
 3. Nie mogą łączyć funkcji członka Rady Fundacji z funkcją członka Zarządu.
 4. Nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa bliższym niż 3-go stopnia, powinowactwa ani podległości służbowej.
 5. Mogą zrzec się swojej funkcji po złożeniu pisemnej rezygnacji Przewodniczącemu Rady
  i za jego zgodą.
 6. Mogą zostać odwołani przez pozostałych członków Rady w głosowaniu większością kwalifikowaną w przypadku:
  a) Wykonywania zajęcia, którego charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady,
  b) Choroby lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Rady,
  c) Nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,
  d) Istotnego naruszenia postanowień Statutu.
  e) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
  za przestępstwo.

Rozdział V
Likwidacja Fundacji

§ 21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
  w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji może podjąć Zarząd po uprzednim otrzymaniu zgody Rady Fundacji w uchwale podjętej jednomyślnie.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbliżone do celów fundacji.
 4. O likwidacji Fundacji Prezes Zarządu zawiadamia ministra nadzorującego Fundację.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe i przejście

§ 22

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją za zgodą Zarządu i Rady w formie uchwały po uzyskaniu kwalifikowanej większości głosów oraz o ile nie pociąga to za sobą istotnej zmiany celów Fundacji.
 2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji.

§23

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.